برنامه کلاس ها

برنامه کلاس ها

 

جمعه
پنج شنبه

فیتنس و کار با دستگاه

زهره کرمی و مهناز قاسمی

20:00 ~ 09:00

اسپینینگ

مهسا قره داغی

12:00 ~ 11:00

چهارشنبه

فیتنس و کار با دستگاه

زهره کرمی و مهناز قاسمی

20:00 ~ 09:00

اسپینینگ

مهسا قره داغی

12:00 ~ 07:00

سه شنبه

فیتنس و کار با دستگاه

زهره کرمی و مهناز قاسمی

20:00 ~ 09:00

اسپینینگ

مهسا قره داغی

12:00 ~ 11:00

دوشنبه

فیتنس و کار با دستگاه

زهره کرمی و مهناز قاسمی

20:00 ~ 09:00

اسپینینگ

مهسا قره داغی

12:00 ~ 07:00

یک شنبه

فیتنس و کار با دستگاه

زهره کرمی و مهناز قاسمی

20:00 ~ 09:00

اسپینینگ

مهسا قره داغی

12:00 ~ 11:00

شنبه

فیتنس و کار با دستگاه

زهره کرمی و مهناز قاسمی

20:00 ~ 09:00

اسپینینگ

مهسا قره داغی

12:00 ~ 07:00

تخفیف 10% به مدت محدود

فقط تا پایان بهمن ماه 98 معتبر است.

PROMO10OFF